FORMACJA

POTRZEBA FORMACJI W ODNOWIE

Formacja chrześcijańska jest stałym procesem upodabniania się do Chrystusa pod kierownictwem Ducha Świętego (Adhortacja JP II Christifidelis laici 57).

Cel formacji:

– coraz pełniejsze odkrywanie swojego osobistego powołania

– gotowość, by tym powołaniem żyć

Zastanowić się:

– TO MNIE BÓG WZYWA I POSYŁA DO PRACY W WINNICY!

– co Bóg uczynił we mnie przez łaskę odnowy?

– odkrywać radość własnego powołania

Najczęstsze skutki łaski odnowy:

– nowe przebudzenie na miłość Boga

– otwarcie na pełnienie woli Boga

– otwarcie na Ducha Świętego

– odkrycie zbawczego działania sakramentów

– wrażliwość na Słowo Boże i nauczanie Kościoła

– odkrycie ważności modlitwy, zwłaszcza wielbienia Boga

– miłość do innych

– wrażliwość na służbę

– wrażliwość na potrzebę ewangelizacji (także w ramach Kościoła)

– nauka posługiwania charyzmatami (zwłaszcza posługi uzdrawiania)

– wezwanie do życia wspólnotowego (wspólnoty modlitewne i wspólnoty życia)

NIE MA SPECJALNEJ FORMACJI ODNOWY.

Odnowa nie jest nową łaską, ale odnowieniem charyzmatów, które są od początku Kościoła. Łaska ta nie jest jednolita, wykorzystuje całą tradycję Kościoła, także lokalnego.

KAŻDA GRUPA POWINNA SIĘ FORMOWAĆ – charyzmat grupy i mój; rozpoznawanie tego, co złożył w nas Bóg

 

Etapy formacji

I-ETAP EWANGELIZACJI (kerygmat->Jezus moim Panem i Zbawicielem)

 1. Seminarium życia w Duchu Świętym
  -pierwszy stopień Oazy (ruch Światło-Życie)
  -wersja belgijska o. Filipa
  -wersja niemiecka
  -REO
  -seminarium łódzkie
 2. Zamknięte rekolekcje ewangelizacyjne
  - REO – 7 dni
  - kurs FILIP - weekend
 3. II- ETAP PODSTAWOWEGO UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO
  1. Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
  2. Rekolekcje uzdrowienia wspomnień
  3. Weekend dla osób po rekolekcjach "Uzdrowienie Wspomnień"
  4. Rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”
  5. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym
  6.  Rekolekcje Eucharystyczne
  7. Rekolekcje "Akceptacja siebie"

  III-OTWARCIE NA PROCES NIEUSTANNEGO NAWRACANIA SIĘ

  1. Szkoła animatora
  2. Ćwiczenia ignacjańskie indywidualno-grupowe
  3. Ćwiczenia indywidualne

  IV-ETAP MISJI – zjednoczenie z Chrystusem w trosce o zbawienie człowieka

   

  DALSZA FORMACJA (po ewangelizacji) – jak Bóg nas prowadzi? Co sprawia we mnie?

  CF Wieczernik: weekendy formacyjne, spotkania liderów

  1. Rekolekcje o rozeznawaniu
  2. Rekolekcje "Boże Drogi Zbawienia"
  3. Kurs „Pierwsze słowo”
  4. Weekend o Spotkaniu Modlitewnym
  5. Kurs Animacji modlitwy charyzmatycznej
  6. Weekend o Charyzmacie Proroctwa
  7. Weekend o Grupie Dzielenia
  8. Weekend o Naszym Credo
  9. Weekend o Posłudze Modlitwą Wstawienniczą
  10. Weekend dla osób posługujących modlitwą wstawienniczą
  11. Weekend dla kobiet/ mężczyzn
  12. Rekolekcje dla osób po Szkole Animatora

   

  FORMACJA W POLSCE

  – zrzeszenie grup Odnowy w FEDERACJI WIECZERNIK – przyjęcie wspólnej formacji podstawowej

  – Nie wyklucza to własnej formacji grup, odpowiednio do powołania/charyzmatu grupy – materiały wykorzystywane za wiedzą i zgodą CF Wieczernik, zawiadamianie o REO

   

  RADA ODNOWY: Diecezjalni Koordynatorzy Odnowy

  DOMY REKOLEKCYJNE: Magdalenka, Zalesie Górne, Głowno, Suraż, Łomża, Sikórz,

  OŚRODKI ODNOWY: CF Wieczernik; Łódź (Mocni w Duchu, Forum Charyzmatyczne, „Szum z Nieba”), Poznań, Częstochowa, Kraków, Katowice, Szczecin (Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej)

  PUBLIKACJE: „Zeszyty Odnowy”

  SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI: Filip, Paweł, Jan, Nowe Życie;


  ZASADY FORMACJI

  Potrzeba ciągłej formacji – oprócz wiedzy potrzebne:

  -stałe otwarcie na działanie Ducha Świętego

  - modlitwa, w tym codzienny rachunek sumienia

  - wzrastanie w konkretnej wspólnocie Kościoła – nasze Credo

  - regularna spowiedź

  - lektura duchowa

  - udział w grupie dzielenia

  - służba

  - dni skupienia, dni jedności, weekendy formacyjne

  - rekolekcje zamknięte raz na 1-2 lata

  - rekolekcje formacyjne dla grupy

   

  - udział we wspólnej formacji podstawowej, proponowanej przez CF Wieczernik

  - posłuszeństwo liderowi – koordynatorom – biskupowi = posłuszeństwo Kościołowi

  - lider pilnuje ciągłości formacji osób we wspólnocie (tej podstawowej) – propozycje rekolekcji, nie na własną rękę (rozeznawanie)

  - nasza formacja następuje we wspólnocie – ważność udziału w spotkaniach modlitewnych!

  - uważać na skłonności do religijności naturalnej!

  - nie gonić za sensacją, nie mnożyć modlitw, nabożeństw, wyjazdów religijnych-

  - nie uzależniać się od jakichś form kultu...

  - nie szukać doznań emocjonalnych – najpierw wiara-zaufanie do Jezusa

   

  Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

  Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Czas: 7 dni

   

  Rekolekcje Eucharystyczne
   

  Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

  ·                     teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;

  ·                     liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;

  ·                     celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

  Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO.

  Czas: 5 dni

   

  Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"
   

   

  Pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

  W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji.

  Czas: 7 dni

   

  Rekolekcje "Nie bójcie się miłosierdzia"
   

  Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

  Czas: 7 dni

   

  Rekolekcje o radości w Duchu Świętym

  Uświadamiają nam wezwanie do radości, jakie kieruje do nas Bóg. Pomagają zrozumieć znaczenie radości, także w wymiarze ludzkim, oraz zagrożenia dla niej. Uczą też, że postawa radości jest wyborem, powinniśmy jej szukać i odnajdywać w modlitwie i dziękczynieniu, obdarowywaniu innych, poznawaniu Boga, ewangelizacji.

  Są to właściwie rekolekcje „uzdrowienia przez radość”.

  Wymagane przeżycie rekolekcji: REO

  Czas: 5 dni

   

  Rekolekcje "Akceptacja siebie"
   

  Przeznaczone dla osób niepewnych siebie, w nowym środowisku, wobec nowych zadań. Mogą w nich uczestniczyć osoby po rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień", które mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi.

  Czas: 7 dni

  R

  kolekcje o rozeznawaniu
   

  Katechezy w czasie dwóch pierwszych dni dotyczą teologii rozeznawania, a proponowane modlitwy pomagają ukształtować w sobie postawy wewnętrzne niezbędne przy rozeznawaniu. Trzeci dzień jest przeznaczony na podjęcie przez każdego z uczestników rozeznania dotyczącego jego konkretnej sytuacji życiowej. Jest też wtedy możliwość skonsultowania swojego rozeznania z jednym z prowadzących.

  Wymagane przeżycie innych rekolekcji: Uzdrowienie wspomnień.

  Czas: 3 dni

  Rekolekcje "Boże Drogi Zbawienia"