Papież Franciszek

Drodzy bracia i siostry, musimy już teraz zacząć przygotowywać się do Pięćdziesiątnicy. To dzieło modlitwy całego Kościoła, prośba o moc Ducha Świętego, który jest Duchem jedności, pokoju i odwagi.Bracia i siostry, nie opuszczajcie ramion w modlitwie, pamiętajcie o Mojżeszu, który podnosił ramiona w modlitwie za swój wierny lud.

                  Niech Pan was błogosławi”

                                             

Michelle Moran-  przewodnicząca ICCRS

„Jako drogę  przygotowania do tej historycznej uroczystości zachęcamy każdego z was do poświęcenia chwili czasu na modlitwę w rozważaniach dotyczących Ducha Świętego w naszej drodze do Pięćdziesiątnicy. W każdym kolejnym miesiącu możecie wysłuchać krótkiego rozważania biblijnego , oraz świadectwa jednego z pionierów Odnowy Charyzmatycznej, dzielącego się swoimi przemyśleniami opartymi o wybrany fragment Pisma Świętego. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w ten modlitewny sposób na drodze do Złotego Jubileuszu.

RÓŻANIEC ŚWIĘTY DLA NOWEJ I POWSZECHNEJ PIĘĆDZIESIATNICY

Afryka, Ameryka, Europa, Australia, Oceania i Azja.


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Wierze w Boga Ojca……

Ojcze nasz…..

3x Zdrowaś Maryjo….

Chwała Ojcu…..

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy….

Matko Boża, Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

Tajemnica I: Obietnica Ducha

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę  was z powrotem do waszego kraju i oczyszczę was z wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę w wasze wnętrza, odbiorę wam serca kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, abyście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (Ez 36,24-28)

 

Rozważając tę pierwszą tajemnicę, módlmy się za ludy Afryki i w ich intencji. Módlmy się za Komitet Wykonawczy i Radę ICCRS, Podkomitet ICCRS dla Afryki(AFSCI), Katolickie Bractwo Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza  , za wszystkich liderów Odnowy i wiernych, za wszystkich, którzy służą ewangelizacji kontynentu.

Módlmy się w intencji kontynentu: O zakończenie wojen, prześladowań i przemocy; o pokojowy rozwój młodego Kościoła katolickiego w Afryce; aby wszystkie programy na rzecz rozwoju i pomocy wspierały godność ludzkiego życia.

Módlmy się , aby każdy chrześcijanin na świecie zdawał sobie sprawę, że wielka obietnica Ducha jest dla wszystkich ludów i wszystkich pokoleń.

 

  Tajemnica II : Chrzest  Jezusa

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Świty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba  odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, a Tobie mam upodobanie…” Potem  powrócił Jezus w mocy Ducha Świętego do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się pocałuj okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.  Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie  było napisane” Duch pański spoczywa na  Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. (Łk 3,21-22; 4,14-19)

 

Rozważając tę drugą tajemnicę módlmy się za narody Europy i w ich intencji. Módlmy się za Komitet Wykonawczy i Radę ICCRS , Podkomitet ICCRS dla Ameryki Łacińskiej (CONCCLAT), ), Katolickie Bractwo Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza  , za wszystkich liderów Odnowy i wiernych, za wszystkich, którzy służą ewangelizacji kontynentu.

Módlmy się w intencji kontynentu: Aby Kościół mógł odkrywać nowe sposoby czynienia życia w Duchu Świętym rzeczywistością przenikającą każdy aspekt życia, a tym samym  promieniowania sprawiedliwości i pokoju na całym kontynencie Ameryki .

Módlmy się, aby każdy chrześcijanin doświadczył zarówno osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, jak i chrztu w Duchu Świętym.

 

Tajemnica III:  Wylanie Ducha Świętego

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:  „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania Paschy , aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat- ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem- Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy byli z Nim ukrzyżowani . Lecz, gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy   włócznią  przebił Mu bok  i natychmiast wypłynęła z boku krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a, świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. (J 19,30-35).

 

Rozważając tę trzecią tajemnicę módlmy się za narody Europy i w ich intencji. Módlmy się za Komitet Wykonawczy i Radę ICCRS, Europejski Podkomitet ICCRS (ESCI), Katolickie Bractwo Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza  , za wszystkich liderów Odnowy i wiernych, za wszystkich, którzy służą ewangelizacji kontynentu.

Módlmy się w intencji kontynentu: aby Europa mogła  utrzymać, rozwijać i dzielić się swoją bogatą tradycją chrześcijańską; o jedność wszystkich chrześcijan; za  imigrantów i zepchniętych na margines. Módlmy się także za chorych w naszych wspólnotach i na całym świecie.

Módlmy się, aby Odnowa  przez łaskę i moc Ducha Świętego, promowała łaskę Chrztu na całym świecie.

 

 

Tajemnica IV :  Charyzmaty dla Kościoła

Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.(…) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch: różne tez są dary posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu jest dany dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu dar tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch , udzielając każdemu tak, jak chce.(…) Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, , po trzecie nauczycieli, a następnie tych ,co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi jeżykami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają  językami?  Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary; a ja wam wskażę drogę doskonalszą. (1Kor 12,1;  4-11;  27-31)

 

Podczas medytacji taj czwartej tajemnicy módlmy się za ludy Australii i Oceanii i w ich intencji. . Módlmy się za Komitet Wykonawczy i Radę ICCRS, Podkomitet ICCRS dla Australii i Oceanii (ISAO)), Katolickie Bractwo Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza  , za wszystkich liderów Odnowy i wiernych, za wszystkich, którzy służą ewangelizacji kontynentu.

Módlmy się w intencji kontynentu: Aby doświadczenia Pięćdziesiątnicy w życiu Kościoła było coraz bardziej realizowane między wszystkimi chrześcijanami Australii i Oceanii.

Módlmy się, aby każda wspólnota chrześcijańska promowała coraz większą otwartość na przyjmowanie charyzmatów i na ich wspaniałomyślne używanie w kościelnych posługach.

 

Tajemnica V : Idźcie na cały świat

Jezus rzekł do uczniów: „Idźcie na cały świąt i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy wyrzucać będą, nowymi językami  mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły . (Mk 16,15-20)

Rozważając tę piątą tajemnicę módlmy się za ludy Azji i w ich intencjach. Módlmy się za Komitet Wykonawczy ICCRS I Radę ICCRS, Podkomitet ICCRS dla Azji I(ISAO), Katolickie Bractwo Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza  , za wszystkich liderów Odnowy i wiernych, za wszystkich, którzy służą ewangelizacji kontynentu.

Módlmy się w intencji kontynentu : Aby Azja była otwarta na przyjmowanie i dzielenie się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie; o pokój i zrozumienie miedzy różnymi religiami i wyznaniami; oraz, aby biedni byli akceptowani i traktowani sprawiedliwie, otrzymując im należne miejsce w społeczeństwie . Módlmy się, aby chrześcijanie , przez uświecające działanie Ducha Świętego, mogli przemieniać świat i wcielać wartości Ewangelii w każdym wymiarze ludzkiego społeczeństwa.

 

 

Zakończenie

Módlmy się szczególnie za cały Kościół, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, misjonarzy, wszystkich wiernych. Módlmy się także za Biuro ICCRS i Katolickiego Bractwa Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza w Watykanie, by wiernie wypełniało swoją misję; za jego pracowników, potrzeby i środki finansowe.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza witaj!. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczki nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże , którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy  rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli w nich obietnice. Przez Chrystusa , Pana naszego. Amen.

                                Watykan,  2016  ICCRS

 

 

 


                       

BYLIŚMY ... SŁYSZELIŚMY ..... DOŚWIADCZYLIŚMY............... WIDZIELIŚMY .....

Byliśmy w Rzymie na świętowaniu Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.  Nie zabrakło i nas - wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z diecezji siedleckiej tam, gdzie zgromadził się Lud Boży z całego świata, by radować się, uwielbiać i dziękować Trójcy Przenajświętszej za 50 lat współtworzenia dzisiejszego Kościoła.
JESTEŚMY LUDEM Z HISTORIĄ.


Słyszeliśmy:

"Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dla świata siewcami nadziei. Oni przywracają sens życia, zwłaszcza najbiedniejszym, wykluczonym i najbardziej potrzebującym pocieszenia" (Ojciec Święty Franciszek – audiencja generalna, środa 31.05.2017r)

„Dziś jesteśmy tutaj, jak w Wieczerniku, ale pod gołym niebem – bo nie ma w nas strachu! I też stoimy z sercem otwartym na obietnicę Ojca. Zebraliśmy się my wszyscy wierzący, wszyscy, którzy wyznajemy, że Jezus jest Panem. Wielu przybyło z różnych części świata i Duch Święty zjednoczył nas w celu odnowienia więzi braterskiej przyjaźni, aby one nas zachęciły do drogi w kierunku jedności. Jedności dla misji, a nie dla zatrzymania się. Dla misji, aby głosić, że Jezus jest Panem” – wskazał Ojciec Święty (Circo Massimo, piątek 03.06.2017r)

Podczas homilii wygłoszonej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Franciszek mówił o pojednanej różnorodności jako drodze do prawdziwej jedności. Franciszek mówił do nas o dwóch wielkich pokusach, które zagraża prawdziwej jedności. Pierwsza to dążenie do różnorodności bez jedności, gdy stajemy się wyznawcami jedynie części; oraz dążenie do jedności bez różnorodności, gdy jednolitość prowadzi do utraty wolności. Dar Ducha Świętego, który jest jedność w różnorodności, sprawia, że "Kościół jest naszą matką i naszym domem: domem otwartym i gościnnym, gdzie dzielimy się wielopostaciową radością Ducha Świętego". Jednak tego Kościoła nie możemy budować bez przebaczenia, które jest darem do n-tej potęgi, jest największą miłością, tą, która zespala mimo wszystko, która powstrzymuje upadek, która umacnia i utwierdza. Przebaczenie wyzwala serce i pozwala, by rozpocząć na nowo: przebaczenie daje nadzieję (Plac Świętego Piotra, niedziela 04.06.2017r.)


Doświadczyliśmy
miłosnej atmosfery modlitwy
wszechobecnej Radości
wolności Dzieci Jednego Ojca
jedności w różnorodności 
mocy Ducha Świętego ......


Widzieliśmy 
Przy okazji obecności w Rzymie byliśmy w innych ciekawych i godnych zobaczenia miejscach, które naznaczone są obecnością Świętych: Świętego Franciszka, Świętej Klary, Świętego Ojca Pio i obecnością samego Boga w szczególnych znakach:
La Verna 
Asyż
San Giovanni Rotondo 
Lanciano
Manopello


Strona w budowie...